تاثیر نوار یک میل مشکی در زیبایی وسایل چوبی جهیزیه