چگونه یک طراحی فوق العاده با نوارلبه ۱ میل براق با حداقل هزینه داشته باشیم.