چرا نوار یک میل سفید مات بسیار معروف است، دلیل آن چیست؟